تولید چرم کفی رنگی


 

برای خرید انواع چرم با تولید کنندگان چرم کفی رنگی و دیواری تماس بگیرید.

تالک، شامل اکسیدهای هیدروژندارشدهی منیزیم و سیلیکون بههمراه برخی ناخالصیها میباشد. ترکیب شیمیایی و شکل ذرات تالک براساس منبع آن تغییر میکند. شکل ذرات میتواند از فرآیند آسیاب کردن نیز تاثیر پذیرد. ذرات می توانند به شکل گرانول، صفحه یا سوزنیشکل و با اندازه ی در محدوده ی 1 تا 50 میکرومتر باشند. تالک در برخی PVC های کلندری و در ترکیب کفپوش ها برای افزایش چسبندگی مذاب، سختی و استحکام محصول نهایی بهکار میرود. همجنین ضریب شکست تالک به ضریب شکست رزین PVC نزدیک بوده و تالک را به پرکنندهای برای ترکیبات مات تبدیل مینماید.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : liacharms@gmail.com.

[ دو شنبه 3 بهمن 1399 ] [ 23:58 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 79 ] [ نظرات () ]
تولید چرم کفی فوم دار


 

برای خربد چرم کفی فوم دار با تولید کننده انواع چرم های مصنوعی تماس بگیرید.

اگرچه نوع پرکننده ی استفاده شده در پراکنش مناسب، مهم است و برخی پرکننده ها راحت تر از بقیه پخش می شوند، پرکننده ها با ذرات ریزتر نیز سخت تر از پرکنندههای درشت، در مخلوط پراکنش می- یابند. استئاریکاسید که نوعی آمایش دهنده ی سطح است، از تجمع ذرات ریز جلوگیری مینماید. اگر مقدار نرم کننده پایین ) کمتر از 20 ( باشد، پرکننده و پلیمر قبل از افزودن نرمکننده بایستی مخلوط شوند تا خطر تجمع ذرات مینیمم شود. در پرکننده هایی که مقادیر بیشتری نرم کننده جذب مینمایند، بهتر است نرم کننده و پلیمر ابتدا با یکدیگر مخلوط شوند، سپس پرکننده افزوده شود چراکه پرکننده تمایل زیادی به جذب نرمکننده دارد و اگر همان ابتدا افزوده شود با جذب بالای نرم کننده مانع نرم شدن پلیمر توسط نرم کننده می شود.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com.

[ جمعه 17 دی 1399 ] [ 1:24 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 91 ] [ نظرات () ]
صفحات وب