بازار فروش روتختی دونفره


 

برای اطلاع از قیمت فروش انواع روتختی دونفره در بازار اینترنتی از شرکت ساغر لیا درخواست نمایید.

آستری (Linings) : تعداد زیادی از پارچه ها را میتوان به عنوان آستای به کار باد آسرتای پارچره پراده را از آسریب هرا محافظت کاده و باعث سنگین شدن آن میگادد که در نتیجه افتادگی آن را زیباتا میسازد طاز نگهرداری و وزن آسرتای بایرد با پارچه اصلی تناسب داشته باشد به عنوان مثال ها دو باید قابل شستشو باشند و یا ها دو را بایرد برا خشرک شرویی شسرت پارچه ساتن نخی یک انتخاب خوب باای آستای پاده است پشت بعضی از پارچه هرای آسرتای پراده و همینطور پرده را با آلومینیوم روکش میکنند .

ململ (Muslin) : پارچه ای با بافت ساده که از الیاف پنبه و یا پنبه و مواد مصنوعی درست میشود . این پارچره در دو نروع بدون آهار و آهاردار مودود است با روی پارچه های ململ سوئیسی گلدوزی تزیینی زیبایی انجام میگاید .

تور (Net) : یک پارچه سبک که سوراخ دار بوده و با الیاف مصنوعی و البته گاهی با الیاف پنبه ای بافته میشود .

ارگاندی (Organdie) : یک پارچه لطیف با وزن سبک کره معمرولا از الیراف پنبره ای درسرت میشرود امرا آن را برا الیراف مصنوعی هم درست میکنند این پارچه در ماهله تکمیل کمی آهار دار میشود .

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید . دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ سه شنبه 17 اسفند 1399 ] [ 23:2 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 133 ] [ نظرات () ]
خرید روتختی اسپرت گلدار


 

برای اطلاع از قیمت خرید روتختی اسپرت گلدار از بهترین پارچه پنبه ای اصل و رنگ ثابت با شرکت صنعت ساغر صافی لیا تماس بگیرید.

کنفی (Hessian) : پارچه ای قوی و زبا با بافت غیرافشرده و شل که معمولا از الیاف چتایی درست میشود این یک پارچه با پوشش خوبی است ولی در موقع آویزان شدن شکم پیدا میکند .

آستر داخلی (Interlinings) : این پارچه که باای هالت دادن و سنگین شدن پارچه رویی بکرار میراود بره دو دسرته برا بافت و بدون بافت است نوع بدون بافت آن یا بوسیله دوختن به پارچه اصلی وصل میشود و بوسیله چسبی کره در پشرت آن زده شده و با اتو به پارچه اصلی می چسبد نوع با بافت آن نیز با دوختن به پارچه اصلی وصل می گردد .

تور گلدار (Lace) : سطح تمام پارچه دارای سوراخ هایی است و در عین هالدارای طاح هایی از خود پارچه نیز مری باشرد این پارچه ممکن است از پنبه و یا از مواد مصنوعی تهیه شود .

انواع گوناگونی از این پارچه به عنروان هاشریه تزیینری در بازار مودود است

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ سه شنبه 17 اسفند 1399 ] [ 22:35 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 128 ] [ نظرات () ]
خرید روتختی اسپرت گلدار


 

برای اطلاع از قیمت خرید روتختی اسپرت گلدار از بهترین پارچه پنبه ای اصل و رنگ ثابت با شرکت صنعت ساغر صافی لیا تماس بگیرید.

کنفی (Hessian) : پارچه ای قوی و زبا با بافت غیرافشرده و شل که معمولا از الیاف چتایی درست میشود این یک پارچه با پوشش خوبی است ولی در موقع آویزان شدن شکم پیدا میکند .

آستر داخلی (Interlinings) : این پارچه که باای هالت دادن و سنگین شدن پارچه رویی بکرار میراود بره دو دسرته برا بافت و بدون بافت است نوع بدون بافت آن یا بوسیله دوختن به پارچه اصلی وصل میشود و بوسیله چسبی کره در پشرت آن زده شده و با اتو به پارچه اصلی می چسبد نوع با بافت آن نیز با دوختن به پارچه اصلی وصل می گردد .

تور گلدار (Lace) : سطح تمام پارچه دارای سوراخ هایی است و در عین هالدارای طاح هایی از خود پارچه نیز مری باشرد این پارچه ممکن است از پنبه و یا از مواد مصنوعی تهیه شود .

انواع گوناگونی از این پارچه به عنروان هاشریه تزیینری در بازار مودود است

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ سه شنبه 17 اسفند 1399 ] [ 22:35 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 129 ] [ نظرات () ]
فروش پارچه نمدی دستمال نظافت


 

جهت اطلاع از فروش پارچه نمدی دستمال نظافت برای تولید انبوه با شرکت صنعت ساغر صافی لیا در تماس باشید.

جین (Denim) : پارچه کج راه و محکمی است که الیاف آن از دنس پنبه و مواد مصنوعی میباشد الیراف ترار ایرن پارچره رنگی و الیاف پود آن به رنگ سیید است .

کرکی (Demette) : بافت این پارچه پنبه ای به صورت غیا فشاده و سطح آن نام و دارای کاک است این پارچره را براای آستا داخلی پاده بکار میباند .

پارچه ارتشی (Drill) : این پارچه پنبه ای دارای وزن متوسط و به صورت کج راه میباشد .

ژورژت (Georgette) : پارچه هایا لطییی که بافت کاپ دارد الیراف آن را از ابایشرم، چروب و یرا مرواد مصرنوعی تهیره میکنند این یک پارچه با پوشش خوب است ولی در موقع آویزان شدن شکم پیدا میکند

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ سه شنبه 17 اسفند 1399 ] [ 22:32 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 136 ] [ نظرات () ]
خرید پارچه روتختی و نمدی


 

برای خرید پارچه های زیبای روتختی طرح دار و نمدی رنگی زیبا برای مصارف مختلف با شرکت ساغر لیا در تماس باشید.

چیت (Chintz) : یک پارچه پنبه ای با بافت ساده و با طاح های چراپی کره در ماهلره تکمیرل بره آن روکرش آهرار داده میشود طاح های آن معمولا در سبک قدیمی است پوشش آن خوب است ولی دوام خوبی ندارد معمولا روکش آهار رویری آن در اثا شستشو از بین میاود .

مخمل کبریتی (Corduroy) : در راستای بلندی و به موازات تاکی این پارچه میله های مخملی ودود دارد . پهنرای ایرن میله ها و فاصله بین آنها متیاوت است و به صورت های بسیار پهن و بسیار باریک میتواند باشد پوشش این پارچه زیاد بروده و معمولا دنس آن از الیاف پنبه ایست ولی این پارچه را از الیاف مصنوعی نیز تهیه میکنند .

کتانی گلدار (Cretonne) : پارچه نخی با طا ح های چاپی که سنگین تا از پارچه چیت بوده و هم به صورت سراده و هرم به صورت اریب تکمیل میشود .

اطلس ابریشمی (Damask) : این پارچه که در درگاه های ژاکارد تهیه میشود به صورت تک رنرگ و یرا بره همرااه رنرگ دیگا در پود بافته میشود طاح های آن به صورت گل و یا خطوط هندسی است .

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید . دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ سه شنبه 17 اسفند 1399 ] [ 22:30 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 49 ] [ نظرات () ]
فروش پارچه نمدی رنگی


 

برای اطلاع از فروش پارچه نمدی رنگی با شرکت ساغر لیا در تماس باشید و با بهترین قیمت و کیفیت استفاده نمایید.

لایی پارچه ای (Buckram) : پارچه ای خشک و آهاردار با بافت محکم و وزن سنگین که از الیاف پنبه تهیه شده و براای لایی والان های فیبای بدون چین بکار میاود .

چلوار (Calico) : پارچه پنبه ای ساده محکم و قوی ولی کمی خشک که به رنگ های سریید و غیرا سریید مودرود اسرت معمولا باای پوشش داخلی روکش مبل و پاده بکار می اورد .

متقال (Canvas) : یک پارچه محکم با بافت قوی که معمولا از الیاف پنبه، کتان و یا چتایی درسرت شرده و براای پوشرش داخل کوسن، پاده و رومبلی مناسب است .

شانل (Chenille) : پارچه ای با بافت محکم که ناصاف بودن بعضی از قسمت های الیاف پود باعث بودود آمدن میله هرایی در سطح پارچه میشود

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ سه شنبه 17 اسفند 1399 ] [ 22:26 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 149 ] [ نظرات () ]
صفحات وب