فروش عمده چرم طبیعی خام


شرکت لیا چرم بھ عنوان یکی از شرکت ھای بازرگانی در زمینھ فروش عمده انواع چرم خام طبیعی مشغول بھ فعالیت می باشد.

درپروسھ تولید چرم مصنوعی ازیک لایھ بافت بھ ھمراھ یک لایھ پوشش پلیمری استفاده می کنند که درفرآیند تولید بھ آن خواص جدید و بافت وطرح چرم اضافھ می شود. بطورمعمول چرمھایی کھ ازاین طریق تولید می شوند ازکیفیت و دوام قابل قبولی برخوردارھستند. اما بھ ھیچ عنوان قابل مقایسھ با محصولات طبیعی نیستند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : m.liacharm@gmail.com

[ پنج شنبه 22 مهر 1395 ] [ 15:33 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 72 ] [ نظرات () ]
قیمت چرم طبیعی گاوی


برای خرید چرم طبیعی گاوی و انواع دیگر چرم ھای طبیعی با شرکت لیا چرم تماس حاصل نمایید. چرم طبیعی ازپوست حیواناتی مانند گاو، بز، گوسفند، شتر و ... بدست می آید، وبھ دستھ ھای چرم سبک، نیمھ سنگین و سنگین تقسیم می شوند. برای حفظ بافت طبیعی چرم وجلوگیری ازورود میکروارگانیسم ھا چرم را دباغی می کنند. برای انجام ای نکارچرم ھای را درحوضچھ ھای حاوی محلولھای شیمیایی ویا طبیعی درزمانھای معینی با توجھ بھ نوع چرم غوطھ ور می کنند،درانتھا نیزآب چرم رابا استفادھ ازدستگاھھای پرس کاملا تخلیھ می کنند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : m.liacharm@gmail.com

[ پنج شنبه 22 مهر 1395 ] [ 15:29 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 60 ] [ نظرات () ]
قیمت چرم ضد خش ایرانی


برای آنکھ با شرکت لیا چرم آشنا شوید بھ شما پیشنھاد می کنیم تا بااطلاع از قیمت  چرم ضد خش از نوع ایرانی محصولات متفاوتی را تولید و بھ فروش برسانید.

ازدیربازاستفادھ ازمحصولات چرمی بھ دلیل کیفیت وطول عمربالای خود مورد توجھ عموم مردم بودھ است، ودرکشورعزیزمان ایران نیز،استفادھ ازچرم درپوشاک قدمت زیادی داشتھ است وازصنایع قدیمی کشوربھ حساب می آید،کھ شرکت ھای معتبروصاحب نامی درآن فعال ھستند . اماباگذشت زمان درکناراین شرکت ھا،شرکت ھای دیگری برای پاسخگویی بھ نیازمشتریان وھمچنین ارائھ قیمت مناسب تربرای این محصول زیبا وبادوام شروع بھ تولید چرم ھای مصنوعی کردند. شما صاحب اصناف و مشتریان محترم جھت ارائھ سفارش با شرکت لیاچرم تماس بگیرید.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : m.liacharm@gmail.com

[ پنج شنبه 22 مهر 1395 ] [ 15:24 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 58 ] [ نظرات () ]
فروش انواع چرم ساده و طرح دار


برای آنکھ از نحوه فروش انواع چرم ساده و طرح دار شرکت لیا چرم اطلاعات کافی یابید با ما تماس بگیرید.

شرکت لیا چرم در زمینھ تولید انواع چرم ھای مصنوعی کھ برای تولید و ساخت انواع کیف ھا بھ رنگ ھای مختلف و با توجھ بھ مد سال می تواند نیاز شما تولید کنندگان را در تمامی نقاط کشور بررسی و در اختیار شما قرار دھد. محصولات شرکت لیا چرم با کادری مجرب و آزمایشگاھی مجرب با استفاده از فرمولاسیون کاملا تخصصی اقدام بھ تولید و عرضھ انواع چرم ھا را کرده است.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : m.liacharm@gmail.com

[ پنج شنبه 22 مهر 1395 ] [ 15:18 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 44 ] [ نظرات () ]
قیمت فروش چرم خام در ایران


شرکت لیا چرم بھ عنوان یکی از مراکز بورس فروش چرم خام با قیمت های مناسب در ایران شناختھ شده است. صنعت چرم مصنوعی با توجھ بھ فراھم ساختن مواد اولیھ بسیاری ازبنگاھھای دیگرمی تواند نقش مھمی را درتوسعھ اقتصادی کشورایفا کند.با این وجود،این بنگاھھا برای بقاد ربازارورقابت با رقبا و تولید محصول وخدمات،بھ طورمستمربا مشکلات وموانعی مواجھ ھستند کھ مانع ازچالاکی آنھا شدھ است و با توجھ بھ این موضوع شرکت لیا چرم یکی از مراکر تولید و فروش موفق چرم در ایران می باشد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : m.liacharm@gmail.com

[ پنج شنبه 22 مهر 1395 ] [ 10:30 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 83 ] [ نظرات () ]
فروشگاه چرم مصنوعی و طبیعی


شرکت لیا چرم مفتخر است کھ محصولات خود را در فروشگاه ھای چرم مصنوعی و طبیعی عرضھ و بھ فروش برساند.

چرم از دیربازدرزندگی انسان کاربرد بسیار گسترده ای دارد . در گذشتھ از چرم طبیعی و در حال حاضر با مصرف روز افزون آن از چرم مصنوعی استفاده می شود. بھ جھت آنکھ چرم مصنوعی ایدھ آل بھ دست آید برروی آن می بایست فرایندھایی انجام شود.یکی از مسائلی کھ در این صنعت مورد بررسی می باشد میزان جذب مناسب رنگ در چرم است.کھ محصولات شرکت لیا چرم با استفاده از مطالعات و آزمایش ھای گسترده توانستھ است بھ بهترین نوع کیفیت محصولات چرمی دست یابد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : m.liacharm@gmail.com

[ پنج شنبه 22 مهر 1395 ] [ 10:28 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 60 ] [ نظرات () ]
صفحات وب